headerbeeld

Verkiezingen 2017: Mijn partij spreekt zich uit over…

Op 15 maart 2017 vinden in ons land de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De NPV-Zorg voor het leven heeft 10 aandachtspunten geformuleerd rond de zorg en beschermwaardigheid van het leven. Wat zegt de partij waarop jij stemt eigenlijk over de volgende thema’s?

Een vrouw verdient beter dan #abortus

Investeer in voorlichting, zorg en begeleiding aan ongewenst zwangere vrouwen.

In Nederland eindigt 1 op de 7 zwangerschappen in een abortus. Dat zijn er meer dan 30.000 per jaar. Abortus maakt vrouwen niet sterker. Integendeel, het is een falende vorm van hulpverlening. Een vrouw verdient respect en de trouw van haar partner. Ook heeft zij recht op informatie over alternatieven. Bij abortus gaat het om twee levens. Elke vrouw én elk kind verdienen beter dan abortus! De NPV pleit voor voorlichting om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen en goede zorg en begeleiding aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Want ieder leven – hoe pril ook – is beschermwaardig.

Een vrouw verdient beter dan #abortus

Denk na over #vaccinatie en kies bewust!

Laat de keuze om wel of niet te vaccineren een persoonlijke keuze zijn. Bewust kiezen over vaccinatie op basis van evenwichtige informatie is belangrijk.

Het Rijksvaccinatieprogramma is in de afgelopen jaren uitgebreid. Er komen steeds meer vaccins bij. We realiseren ons niet meer dat ziekten waar nu een vaccin voor is, ooit levensbedreigend waren. Het is belangrijk dat mensen goed worden voorgelicht over vaccinatie en dat jeugdartsen en verpleegkundigen hier voldoende tijd en ruimte voor hebben. Kennis over waarden, opvattingen en levensbeschouwing zijn daarbij heel belangrijk. De NPV hecht eraan dat mensen handvatten krijgen om tot een goede, persoonlijke keuze te komen. Wet- en regelgeving om vaccinatie te verplichten is daarom nu niet aan de orde.

Denk na over #vaccinatie en kies bewust!

#preventie? Voorkomen is beter dan genezen.

Er is meer aandacht nodig voor gezond leven en preventie.

De meeste mensen streven naar een optimale gezondheid, maar brengen diezelfde gezondheid vaak in gevaar met hun leefstijl. De NPV pleit daarom voor een krachtiger preventiebeleid op onder andere het gebied van leefstijl. Het is belangrijk dat er (nog) meer aandacht wordt besteed aan de vraag: ‘’Wat kunnen we doen om mensen te helpen en te stimuleren een gezond leven te leiden?’’ Dit raakt thema’s als gezonde voeding, voldoende beweging, maar ook de seksuele gezondheid.

#preventie? Voorkomen is beter dan genezen.

#actief burgerschap? De samenleving heeft liefde nodig en barmhartigheid. 

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving: iedereen heeft een taak.

De verzorgingsstaat is een participatiesamenleving geworden. De NPV is voorstander van actief burgerschap waarbij burgers verantwoordelijkheid nemen door zelf initiatieven te organiseren. Zelfredzaamheid is goed, maar ook afhankelijkheid mag bestaan en vraagt om herwaardering. Hierbij dienen we ons te realiseren dat warme, vrijwillige solidariteit niet overal aanwezig is. De overheid heeft een taak bij het scheppen van goede voorwaarden voor actief burgerschap. De kerk kan daarin een belangrijke rol spelen vanuit het diaconaat en vanuit de inspirerende boodschap van naastenliefde. De samenleving heeft liefde nodig en barmhartigheid.

#actief burgerschap? De samenleving heeft liefde nodig en barmhartigheid. 

#healthchecks? Er is behoefte aan betrouwbare informatie.

Bescherm de burger tegen nadelige gevolgen van een toenemend aanbod aan health checks. Er is behoefte aan betrouwbare informatie vanuit gebruikersperspectief.

In toenemende mate komen mensen in aanraking met onderzoeken die inzicht geven in de eigen gezondheid. Op dit moment is er geen standaard die garandeert of een check zinvol, veilig en verantwoord is. Mensen hebben vaak weinig kennis over de kwaliteit, het nut en de noodzaak van een test, maar deze informatie heeft de gebruiker wel nodig om een goed onderbouwde keuze te kunnen maken. De NPV vindt het belangrijk dat de overheid de ontwikkelingen op het gebied van health checks kritisch volgt en onderzoek naar en kennisontwikkeling over de effecten van health checks stimuleert. De NPV draagt bij aan de ontwikkeling van gebruikersvoorlichting.

#healthchecks? Er is behoefte aan betrouwbare informatie.

#orgaandonatie? Een #ADR-systeem ondermijnt het vrijwillige karakter.

Orgaandonatie is een actieve gift uit naastenliefde. Het geen-bezwaarsysteem ondermijnt het vrijwillige karakter van orgaandonatie.

Orgaandonatie is een zaak van burgers onderling en moet belangeloos plaatsvinden. Er mag geen sprake zijn van een afgedwongen keuze van overheidswege. De NPV is van mening dat aan de vrijblijvendheid van de vraag om donor te worden een einde moet komen, maar aan de vrijwilligheid daarvan niet. Een actief donorregistratiesysteem (ADR) past daar niet bij. De NPV pleit daarom voor het stimuleren van mensen om een keuze over orgaandonatie te maken. Het is belangrijk om met naasten te spreken over wensen en verwachtingen rondom het levenseinde. Daar hoort het gesprek over orgaandonatie en het vastleggen van een keuze ook bij.

 

#orgaandonatie? Een #ADR-systeem ondermijnt het vrijwillige karakter.

#genetische ontwikkelingen? Moeten we alles wat technisch mogelijk is, ook willen?

Technieken zoals CRISPR-Cas vragen dringend om ethische reflectie. Moeten we alles wat technisch mogelijk is, ook willen?

De ontwikkelingen in de genetica gaan snel. Mogelijk is men in de nabije toekomst in staat om door middel van technieken zoals CRISPR-Cas bepaalde levensbedreigende genetische ziekten te genezen. Deze verworven kennis kan echter ook ingezet worden om genetische aandoeningen te elimineren door ‘aangedane’ embryo’s te vernietigen of mensen beter dan gezond te maken door mensverbeteringstechnologieën. Er ontstaan dan morele problemen. De NPV vindt het belangrijk dat er een brede maatschappelijke bezinning komt rondom de vraag ‘Moet alles wat kan?’

#genetische ontwikkelingen? Moeten we alles wat technisch mogelijk is, ook willen?

#levenseinde? Besteed meer aandacht aan mogelijkheden van #palliatievezorg.

Zet in op goede zorg rondom het levenseinde. Maak palliatieve zorg toegankelijk voor iedereen.

Eenzijdige aandacht voor de zelfgekozen dood heeft invloed op de manier waarop mensen omgaan met het levenseinde. Goede zorg in de laatste levensfase gaat over mensen. Wat zijn hun vragen, behoeften, wensen en prioriteiten? Daarbij moet er naast de medische aspecten ook aandacht zijn voor psychologische, sociale en spirituele problemen bij de patiënt én zijn naasten. De NPV pleit voor meer aandacht aan de mogelijkheden van palliatieve zorg en ‘natuurlijk sterven’.

#levenseinde? Besteed meer aandacht aan mogelijkheden van #palliatievezorg.

#voltooid leven? Ieder leven is waardevol tot het einde. 

Ieder leven is waardevol tot het einde. Wat is ons antwoord op de problematiek van een ‘voltooid leven’?

In onze samenleving is het niet meer vanzelfsprekend dat het leven waardevol is tot het einde. Steeds meer ouderen ervaren bij het klimmen der jaren hun leven als minder zinvol en minder waardevol. Het is daarom van groot belang dat we blijven uitspreken én in onze daden tonen dat ieder mensenleven waardevol is tot het einde, ook al heeft het leven zijn glans verloren. Omzien naar elkaar moet een vanzelfsprekendheid zijn. Eenzaamheid en zingevingsvragen vereisen een antwoord. De onderlinge band tussen de generaties moet versterkt worden. Ouderdom verdient herwaardering!

#voltooid leven? Ieder leven is waardevol tot het einde.