headerbeeld

Beleidsbeïnvloeding

Jouw stem in de samenleving

De NPV is jouw stem in de samenleving. De NPV benadrukt dat het leven kostbaar is en beschermd moet worden. Ze doet dit door te reageren op wetsvoorstellen, inbreng aan te leveren voor algemene overleggen in de tweede kamer, te participeren in werkgroepen, contacten te onderhouden met politici en andere beleidsmakers, door te publiceren in kranten en mee te werken aan tv-programma’s.
Op deze pagina’s ziet u een aantal afgeronde projecten en maakt u kennis met coalities waarvan we deel uitmaken en met organisaties waar we mee samenwerken.

De onderwerpen waar wij ons mee bezig houden

De NPV onderhoudt een groot netwerk binnen en buiten christelijk Nederland op thema’s en projecten rond medische ethiek, met nadruk op begin en einde van het leven. We willen invloed hebben op beleidsbeïnvloeding. Bijvoorbeeld:

 • Prenataal onderzoek, hoe voorkomen we dat dit leidt tot meer ongewenste kinderen en meer abortus?
 • Zwangerschapsafbreking, hoe zorgen we ervoor dat dit aantal daalt?
 • Palliatieve zorg: wat zijn de vragen, behoeften en wensen van mensen als het gaat over de zorg rondom het levenseinde? En voorkomt goede palliatieve zorg de vraag naar actieve levensbeëindiging? Palliatieve zorg is de zorg in de laatste levensfase, hoe zorgen we ervoor dat iedereen weet dat die zorg bestaat?
 • Euthanasie, de lobby rond een zelfgekozen dood bij een ‘voltooid leven’ timmert stevig aan de weg. Maar hoe groot is die groep eigenlijk en wat is het werkelijke probleem?
 • voltooid leven: Wat is ons antwoord op de problematiek van een ‘voltooid leven’?
 • vaccinatie, hoe zorgen we ervoor dat er ruimte blijft voor geloofsopvattingen in het beleid van de overheid?
 • Crispr, hoe voorkomen we selectie van ‘betere’ en ‘mindere’ burgers?
 • Embryo’s, dit is toch menselijk leven en geen testmateriaal?

De NPV voert jaarlijks onderzoek uit naar kennis, opvattingen en ervaringen over actuele medisch ethische thema’s onder haar leden.

De NPV draagt met haar (ervarings)kennis bij aan informatievoorziening, onderzoek en het inhoudelijke debat.

De onderwerpen waar wij ons mee bezig houden

Coalitie 'Van Betekenis tot het Einde'

De NPV is onderdeel van de coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’. Ieder mens is tot het laatst toe van betekenis. Vanuit die visie wil de coalitie het gesprek over het levenseinde stimuleren.

Meer aandacht voor leven en sterven in waardigheid draagt bij aan een zorgzame samenleving. Lees hier meer over de coalitie, ze heeft ook een Facebookpagina.

We schreven een boekje over het Pastoraat en het levenseinde, te verkrijgen in onze webshop. In april 2019 houden we een symposium over het pastoraat in de laaste fase van het leven. U kunt zich nog aanmelden.

Coalitie 'Van Betekenis tot het Einde'

www.ikwilmetjepraten.nu

Nadenken en praten over de laatste levensfase is niet gemakkelijk. Daarom geeft de  www.ikwilmetjepraten.nu tips om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Aan een breed publiek én aan professionals worden handvatten gegeven om de gedachten over de invulling van de laatste levensfase vorm te geven.

Als je van elkaar weet welke wensen er zijn, is de kans groter dat ze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Op deze pagina staat ook een agenda met allerlei evenementen en bijeenkomsten die gaan over het levenseinde.

De NPV maakte verschillende filmpjes over het belang van tijdig nadenken over het levenseinde.

Coalitie Erbij en de Week tegen de eenzaamheid

Met Coalitie Erbij maken landelijke organisaties in de zorg- en welzijnssector samen een vuist tegen de groeiende eenzaamheid in ons land. De NPV is lid van de coalitie. Wij voerden in 2012 een onderzoek uit onder onze leden naar eenzaamheid. Daarnaast speelt het thema (existentiële) eenzaamheid een grote rol in de discussie over ‘voltooid leven.’
Jaarlijks organiseert de Coalitie Erbij de Week tegen Eenzaamheid. Het is mogelijk om als lokale afdeling activiteiten te ondernemen. Voor meer info: www.samentegeneenzaamheid.nl 

De Coalitie Erbij gaat stoppen. ‘’In samenwerking met het ministerie van VWS vindt de overdracht plaats van door Coalitie Erbij opgebouwde kennis, netwerk en producten aan het Centrum tegen Eenzaamheid.’’ Stond te lezen in een persbericht eind 2018.

Euthanasia Prevention Coalition Europe

In  2013 is de Euthanasia Prevention Coalition Europe opgericht met de missie ‘That all in Europe will live free from the threat of euthanasia, regardless of age, ethnicity, disability, health, or financial or social position’.

De NPV is vertegenwoordigd in deze coalitie.

Erfocentrum

Het erfocentrum geeft onafhankelijke, op wetenschap gebaseerde voorlichting waarmee ze mensen ondersteunen bij het maken van keuzes rond erfelijkheid en gezondheid.  Samen met het Erfocentrum participeerde de NPV in de volgende projecten:

 • Keuzehulp genetisch testen: Patiënteninformatie om samen met de specialist te beslissen over DNA-onderzoek. Dit is een project van uit het programma KIDZ. (afgerond).
 • Wachtkamertijdschrift:  In het tijdschrift lees je over vragen als ‘Hoe erf je een ziekte?, ‘Wat zijn genen, chromosomen en DNA?’, ‘Welke afwegingen spelen mee bij de keuze wel of geen voorspellend onderzoek te laten doen?’ en ‘Hoe ga je om met de uitslag van het voorspellende DNA-onderzoek?’
 • In 2016 lanceerden we samen met het Erfocentrum de film”Heb jij je niet laten testen dan?” Lees hier het nieuwsbericht erover. De film kunt u hiernaast bekijken. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht.

Palliantie. Meer dan zorg

Dit ZonMw-programma streeft ernaar, de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en naasten. Tot 2020 investeert het kabinet 51 miljoen euro in dit programma, gericht op verbeteringen in zorg, onderzoek en onderwijs. De NPV is bij verschillende projecten in dit programma betrokken.

 • De ontwikkeling en implementatie van een methodiek ter ondersteuning bij morele dilemma’s in palliatieve zorg:
 • Oog hebben voor naasten; ontwikkeling en implementatie van een handreiking ‘Voor- en nazorg rondom het sterven van een dierbare’
 • Ook participeren we in de werkgroep ‘Patiënten en mantelzorgers’ van een project van de Longalliantie: het versterken van palliatieve zorg voor mensen met COPD.

Patiëntenfederatie Nederland

De NPV is aangesloten bij koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland en neemt deel in het directieberaad en thema-werkgroepen, onder andere de commissie ‘Patiënten en ethiek in de zorg.’ De Patiëntenfederatie Nederland is sinds juni 2017 verstrekker van een neutrale niet-reanimerenpenning.

IKNL
De NPV is vanaf 2016 betrokken bij de ontwikkeling van een herziene richtlijn Spirituele zorg. In oktober 2018 is deze richtlijn gelanceerd.

PthU/Tilburg University
De NPV is als stakeholder betrokken bij een project van de PThU en Tilburg University Case Studies Project Geestelijke Verzorging

KNMG
Samen met de KNMG en andere patiënten- en ouderen organisaties schreven we mee aan de voorlichtingsbrochure Spreek op tijd over uw levenseinde.

Pro Life zorgverzekeringen

Pro Life Zorgverzekeringen werkt vanuit een christelijke levensvisie. Pro Life zet zich in voor goede en betaalbare christelijke zorg voor haar leden. NPV-leden komen in aanmerking voor korting op hun zorgpremie. De NPV is actief betrokken bij de totstandkoming van het aanbod aan verzekerden.

Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut

De NPV behoort tot de oprichters van het prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut, een centrum voor medische ethiek in Amersfoort. Het Lindeboominstituut wordt gefinancierd door een consortium dat bestaat uit de Stichting voor Christelijke FilosofieForumCReliëfPro Life Zorgverzekeringen, de Theologische Universiteit Kampen en de NPV.

Een van de activiteiten van het Lindeboom Instituut is het instandhouden van De Lindeboomleerstoel. De NPV werkt samen in onderzoek en projecten, waaronder het project ‘Komt een test bij de dokter’. (Programma Ethiek en Gezondheid – ZonMw). Het Lindeboom Instituut geeft een informatieblad uit, het Lindeblad. Lees hier de laatste editie.

Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut

One of Us 
De NPV ondersteunt het Europees Burgerinitiatief One Of Us. Dit initiatief roept de EU op af te zien van het financieren van alle activiteiten waarbij de vernietiging van de mens vanaf de bevruchting kan of mag worden verondersteld.

Het burgerinitiatief vraagt niet om een verbod op abortus in Europa of elders, noch om een beperking in de financiën van de EU op terreinen van onderzoek en ontwikkelingssamenwerking, noch vormt het een aanzet om in de EU de bestrijding van de moedersterfte ter discussie te stellen.

‘Eén van ons’ is geregistreerd onder nummer ebi (2012)000005 (2012)000005 en is met meer dan 1,7 miljoen steunbetuigingen het meest succesvolle burgerinitiatief tot nu toe, na de introductie ervan door het Verdrag van Lissabon.

Pro Vita Humana
De NPV participeert in de redactie van het tijdschrift voor levensrecht en ethiek Pro Vita Humana. Het is een gezamenlijke uitgave van de Juristenvereniging Pro Vita en het Nederlands Artsenverbond. Pro Vita Humana informeert vanuit de onvoorwaardelijke eerbied voor het menselijk leven over de bedreiging van dat leven door abortus, euthanasie en medische experimenten.

Care for Sexuality Foundation

De Care for Sexuality Foundation (CSF) is een organisatie die zich inzet voor een samenleving waarin mensen gerespecteerd worden en ieder mens het zelfvertrouwen, de kennis en de vaardigheden heeft om gezond om te kunnen gaan met seksualiteit en veilige relaties aan te kunnen gaan.

De NPV lanceerde bij aanvang van de zomervakantie (2017) in samenwerking met CSF het hiernaast staand filmpje waarin het begrip ‘veilig vrijen’ een nieuwe betekenis kreeg – vanuit de gedachte dat de thema’s seksualiteit en abortus alles met elkaar te maken hebben. Voorkomen van abortus begint met aandacht voor veilige seksuele relaties, waarbij veiligheid meer betekent dan het gebruik van anticonceptie! Het leven van een (ongeboren) kind is ook gebaat bij een relatie van liefde en trouw!

VSOP
De VSOP zet zich op een breed terrein in voor zeldzame en genetische aandoeningen (waaronder erfelijke, chromosomale en aangeboren aandoeningen). Samen met de VSOP neemt de NPV deel aan de verschillende projecten. Zoals het visiedocument preventief (zelf)onderzoek.

Platform Zorg voor Leven
Het Platform Zorg voor Leven is een verband van ideële organisaties dat bij de regering en het parlement en binnen de sector zorg en welzijn opkomt voor het menselijk leven in alle levensfasen vanaf de conceptie. Het platform is tevens initiator van de ‘Week van het Leven’.

Afgeronde projecten

In het bovenstaande komen al projecten en publicaties voorbij waar we als NPV aan meegewerkt hebben. Hieronder nog wat afgeronde projecten.

Vaccinatiebereidheid
GGD-arts Helma Ruijs promoveerde in 2012 op een onderzoek naar de vaccinatiebereidheid in de gereformeerde gezindte. Het onderzoek, dat is uitgevoerd in samenwerking met de NPV, is uitgewerkt in een voorlichtingsbrochure voor ouders en professionals.

Wilsverklaringen
Het EMGO-instituut van de VU in Amsterdam is in 2005 gestart met een onderzoek onder houders van wilsverklaringen. Ruim duizend houders van de NPV-Levenswensverklaring werkten mee in dit onderzoek

Publicaties

“Wat is goed?” Boekje over medisch-ethisch denken

Bij ethiek gaat het om de vraag: Wat is goed? Ethiek is de wetenschappelijke vorm van ‘nadenken’ over morele vragen. Ethiek is een onderdeel van de filosofie. Het vraagt denkkracht om de gevolgen van een keuze te onderzoeken en een juiste manier van handelen te vinden. Dit boekje kunt u kopen in onze webshop.

Wil ik alles weten? brochure over health check

In de brochure “Wil ik alles weten?” wordt u verteld wat een health check is en welke soorten checks er zijn. U ontdekt welke factoren een rol kunnen spelen bij uw keuze wel of geen check te doen. Wilt u voordat u een test gaat doen, liever eerst met uw huisarts in gesprek? Voor zo’n gesprek vindt u hier een aantal nuttige tips.  Meer informatie en webshop

 

Publicaties

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.