headerbeeld

Beleidsbeïnvloeding

Jouw stem in de samenleving

De NPV is jouw stem in de samenleving. De NPV draagt uit dat het leven kostbaar is en beschermd moet worden. De NPV doet dit door te reageren op wetsvoorstellen, te participeren in werkgroepen, contacten te onderhouden met politici en andere beleidsmakers, door te publiceren in kranten en mee te werken aan tv-programma’s. Wij werken samen met de volgende organisaties en coalities:

Coalitie Van Betekenis tot het einde

Ieder mens is tot het laatst toe van betekenis. Vanuit die visie vraagt coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ ruimte en aandacht om na te denken over de invulling van de laatste fase van het leven. Hoe zie je het zelf en hoe kun je van betekenis zijn voor de ander? Als coalitie willen we het gesprek hierover stimuleren. Alle organisaties binnen dit samenwerkingsverband werken vanuit de overtuiging dat de laatste levensfase een zichtbaarder onderdeel van het dagelijks leven zou moeten zijn. Meer aandacht voor leven en sterven in waardigheid draagt bij aan een zorgzame samenleving.

Website Ikwilmetjepraten.nu
Nadenken en praten over de laatste levensfase is niet gemakkelijk, daarom geeft de website ikwilmetjepraten.nu verschillende tips en mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan. Het biedt handvatten, informatie en activiteiten aan een breed publiek en aan professionals om de gedachten over de invulling van de laatste fase van het leven vorm te geven. Als je van elkaar weet welke wensen er zijn, is de kans groter dat ze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Samenwerkingspartners
De coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ is een samenwerking tussen: Agora, Humanistisch Verbond, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ), NPV, KBO-PCOB, Reliëf en Vilans.

Nationaal Programma Palliatieve Zorg
De coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ draagt bij aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Om de bewustwording rond de laatste levensfase te vergroten, heeft de overheid aan de coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ voor drie jaar subsidie toegekend. Hiermee kunnen de samenwerkingspartners projecten uitvoeren. We bieden deze aan via ikwilmetjepraten.nu.

Van Betekenis tot het Einde heeft ook een Facebookpagina.

Coalitie Erbij

Met Coalitie Erbij maken landelijke organisaties in de zorg- en welzijnssector samen een vuist tegen de groeiende eenzaamheid in ons land. De NPV is lid van de coalitie. Wij voerden in 2012 een onderzoek uit onder onze leden naar eenzaamheid.

Christelijk Sociaal Congres

De NPV is lid van de Stichting Christelijk-Sociaal Congres (CSC). Dit is een samenwerkingsverband van organisaties die vanuit een christelijk-sociale mensvisie verantwoordelijkheid nemen.

Euthanasia Prevention Coalition Europe

Op 13 november 2013 is de Euthanasia Prevention Coalition Europe opgericht met de missie ‘That all in Europe will live free from the threat of euthanasia, regardless of age, ethnicity, disability, health, or financial or social position’. De NPV is vertegenwoordigd in deze coalitie.

IKNL

De NPV is vanaf 2016 betrokken bij de ontwikkeling van een herziene richtlijn Spirituele zorg.

KNMG

Samen met de KNMG en andere patiënten- en ouderen organisaties schreven we mee aan de voorlichtingsbrochure Spreek op tijd over uw levenseinde.

One of Us 

De NPV ondersteunt het Europees Burgerinitiatief One Of Us (Een van ons) . Dit initiatief roept de EU op af te zien van het financieren van alle activiteiten, waarbij de vernietiging van de mens vanaf de bevruchting kan of mag worden verondersteld. Het burgerinitiatief vraagt niet om een verbod op abortus in Europa of elders, noch om een beperking in de financiën van de EU op terreinen van onderzoek en ontwikkelingssamenwerking, noch vormt het een aanzet om in de EU de bestrijding van de moedersterfte ter discussie te stellen.

Eén van ons is geregistreerd onder nummer ebi (2012)000005 (2012)000005 en is met meer dan 1,7 miljoen steunbetuigingen het meest succesvolle burgerinitiatief tot nu toe, na de introductie ervan door het Verdrag van Lissabon.

Patiëntenfederatie Nederland

De NPV is aangesloten bij koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland en neemt deel in het directieberaad en thema-werkgroepen, onder andere rond complementaire zorg.

Platform Zorg voor Leven

Het Platform Zorg voor Leven is een verband van ideële organisaties dat bij de regering en het parlement en binnen de sector zorg en welzijn opkomt voor het menselijk leven in alle levensfasen vanaf de conceptie.

Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut

De NPV behoort tot de oprichters van het prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut, een centrum voor medische ethiek in Amersfoort. Het Lindeboominstituut wordt gefinancierd door een consortium dat bestaat uit de Stichting voor Christelijke FilosofieForumCReliëf, Pro Life Zorgverzekeringen, de Theologische Universiteit Kampen en de NPV. Een van de activiteiten van het Lindeboom Instituut is het instandhouden van De Lindeboomleerstoel. De NPV werkt samen in onderzoek en projecten waaronder het project ‘Komt een test bij de dokter’. Het Lindeboom Instituut geeft een informatieblad uit, het Lindeblad. Lees hier de laatste editie.

Pro Life zorgverzekeringen

Pro Life Zorgverzekeringen werkt vanuit een christelijke levensvisie. Pro Life zet zich in voor goede en betaalbare christelijke zorg voor haar leden. NPV-leden komen in aanmerking voor korting op hun zorgpremie. De NPV is actief betrokken bij de totstandkoming van het aanbod aan verzekerden.

Pro Vita Humana

De NPV participeert in de redactie van het tijdschrift voor levensrecht en ethiek Pro Vita Humana. Het is een gezamenlijke uitgave van de Juristenvereniging Pro Vita en het Nederlands Artsenverbond. Pro Vita Humana informeert vanuit de onvoorwaardelijke eerbied voor het menselijk leven over de bedreiging van dat leven door abortus, euthanasie en medische experimenten.

RIVM

GGD-arts Helma Ruijs promoveerde in 2012 op een onderzoek naar de vaccinatiebereidheid in de reformatorische gezindte. Ze voerde haar onderzoek uit samen met de NPV. Haar onderzoek is uitgewerkt in een voorlichtingsbrochure voor ouders en professionals.

VSOP

De VSOP zet zich op een breed terrein in voor zeldzame en genetische aandoeningen (waaronder erfelijke, chromosomale en aangeboren aandoeningen). Samen met de VSOP neemt de NPV deel aan de volgende projecten:

VUmc

Het EMGO-instituut van de VU in Amsterdam is in 2005 gestart met een onderzoek onder houders van wilsverklaringen. Ruim duizend houders van de NPV-Levenswensverklaring werkten mee in dit onderzoek: ‘Reasons for formulating an advance directive, changes in preferences over time, and effectiveness: a quantitative cohort-study with nested qualitative sub-studies.’