headerbeeld

Beleidsbeïnvloeding

Jouw stem in de samenleving

De NPV is jouw stem in de samenleving. De NPV benadrukt dat het leven kostbaar is en beschermd moet worden. Ze doet dit door te reageren op wetsvoorstellen, te participeren in werkgroepen, contacten te onderhouden met politici en andere beleidsmakers, door te publiceren in kranten en mee te werken aan tv-programma’s. Wij werken samen met de volgende organisaties en coalities:

Coalitie Van Betekenis tot het Einde

Ieder mens is tot het laatst toe van betekenis. Vanuit die visie vraagt coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ ruimte en aandacht om na te denken over de invulling van de laatste fase van het leven. Hoe zie je het zelf en hoe kun je van betekenis zijn voor de ander? De coalitie wil het gesprek hierover stimuleren. Alle organisaties binnen dit samenwerkingsverband, waaronder de NPV, werken vanuit de overtuiging dat de laatste levensfase een beter zichtbaar onderdeel van het dagelijks leven moet zijn. Meer aandacht voor leven en sterven in waardigheid draagt bij aan een zorgzame samenleving. De NPV ontwikkelt in 2017 een brochure voor professionals en vrijwilligers die actief zijn in het pastoraat, om een tijdig gesprek over het levenseinde te bevorderen.
Van Betekenis tot het Einde heeft ook een Facebookpagina.

Website Ikwilmetjepraten.nu
Nadenken en praten over de laatste levensfase is niet gemakkelijk. Daarom geeft de website ikwilmetjepraten.nu tips om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Aan een breed publiek én aan professionals worden handvatten gegeven om de gedachten over de invulling van de laatste levensfase vorm te geven. Als je van elkaar weet welke wensen er zijn, is de kans groter dat ze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Palliantie. Meer dan zorg

Het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ streeft ernaar, de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en naasten. tot 2020 investeert het kabinet 51 miljoen euro in dit programma, gericht op verbeteringen in zorg, onderzoek en onderwijs. De NPV is bij verschillende projecten in dit programma betrokken.

Coalitie Erbij

Met Coalitie Erbij maken landelijke organisaties in de zorg- en welzijnssector samen een vuist tegen de groeiende eenzaamheid in ons land. De NPV is lid van de coalitie. Wij voerden in 2012 een onderzoek uit onder onze leden naar eenzaamheid. Daarnaast speelt het thema (existentiële) eenzaamheid een grote rol in de discussie over ‘voltooid leven.’
Jaarlijks organiseert de Coalitie Erbij de Week tegen Eenzaamheid. Het is mogelijk om als lokale afdeling activiteiten te ondernemen. Voor meer info: www.samentegeneenzaamheid.nl

Euthanasia Prevention Coalition Europe

In  2013 is de Euthanasia Prevention Coalition Europe opgericht met de missie ‘That all in Europe will live free from the threat of euthanasia, regardless of age, ethnicity, disability, health, or financial or social position’. De NPV is vertegenwoordigd in deze coalitie.

IKNL

De NPV is vanaf 2016 betrokken bij de ontwikkeling van een herziene richtlijn Spirituele zorg.

PthU/Tilburg University

De NPV is als stakeholder betrokken bij een project van de PThU en Tilburg University Case Studies Project Geestelijke Verzorging

KNMG

Samen met de KNMG en andere patiënten- en ouderen organisaties schreven we mee aan de voorlichtingsbrochure Spreek op tijd over uw levenseinde.

One of Us 

De NPV ondersteunt het Europees Burgerinitiatief One Of Us (Een van ons). Dit initiatief roept de EU op af te zien van het financieren van alle activiteiten waarbij de vernietiging van de mens vanaf de bevruchting kan of mag worden verondersteld. Het burgerinitiatief vraagt niet om een verbod op abortus in Europa of elders, noch om een beperking in de financiën van de EU op terreinen van onderzoek en ontwikkelingssamenwerking, noch vormt het een aanzet om in de EU de bestrijding van de moedersterfte ter discussie te stellen.

Eén van ons is geregistreerd onder nummer ebi (2012)000005 (2012)000005 en is met meer dan 1,7 miljoen steunbetuigingen het meest succesvolle burgerinitiatief tot nu toe, na de introductie ervan door het Verdrag van Lissabon.

Patiëntenfederatie Nederland

De NPV is aangesloten bij koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland en neemt deel in het directieberaad en thema-werkgroepen, onder andere de commissie ‘Patiënten en ethiek in de zorg.’ De Patiëntenfederatie Nederland is sinds juni 2017 verstrekker van een neutrale niet-reanimerenpenning. Meer informatie: www.patientenfederatie.nl/producten/niet-reanimerenpenning/de-niet-reanimerenpenning.

Platform Zorg voor Leven

Het Platform Zorg voor Leven is een verband van ideële organisaties dat bij de regering en het parlement en binnen de sector zorg en welzijn opkomt voor het menselijk leven in alle levensfasen vanaf de conceptie.Het platform is tevens initiator van de ‘Week van het Leven’.

Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut

De NPV behoort tot de oprichters van het prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut, een centrum voor medische ethiek in Amersfoort. Het Lindeboominstituut wordt gefinancierd door een consortium dat bestaat uit de Stichting voor Christelijke FilosofieForumCReliëf, Pro Life Zorgverzekeringen, de Theologische Universiteit Kampen en de NPV. Een van de activiteiten van het Lindeboom Instituut is het instandhouden van De Lindeboomleerstoel. De NPV werkt samen in onderzoek en projecten, waaronder het project ‘Komt een test bij de dokter’. (Programma Ethiek en Gezondheid – ZonMw). Het Lindeboom Instituut geeft een informatieblad uit, het Lindeblad. Lees hier de laatste editie.

Pro Life zorgverzekeringen

Pro Life Zorgverzekeringen werkt vanuit een christelijke levensvisie. Pro Life zet zich in voor goede en betaalbare christelijke zorg voor haar leden. NPV-leden komen in aanmerking voor korting op hun zorgpremie. De NPV is actief betrokken bij de totstandkoming van het aanbod aan verzekerden.

Pro Vita Humana

De NPV participeert in de redactie van het tijdschrift voor levensrecht en ethiek Pro Vita Humana. Het is een gezamenlijke uitgave van de Juristenvereniging Pro Vita en het Nederlands Artsenverbond. Pro Vita Humana informeert vanuit de onvoorwaardelijke eerbied voor het menselijk leven over de bedreiging van dat leven door abortus, euthanasie en medische experimenten.

VSOP

De VSOP zet zich op een breed terrein in voor zeldzame en genetische aandoeningen (waaronder erfelijke, chromosomale en aangeboren aandoeningen). Samen met de VSOP neemt de NPV deel aan de volgende projecten:

Erfocentrum 

Het erfocentrum zet zich in om mensen te ondersteunen bij het maken van keuzes rond erfelijkheid en gezondheid. Om dit te bereiken geeft het Erfocentrum onafhankelijke, op wetenschap gebaseerde voorlichting. Dit doen zij door middel van websites, films, brochures en de vraagbaak de Erfomail (erfolijn@erfocentrum.nl).

Samen met het Erfocentrum participeerde de NV in de volgende projecten:

-‘Keuzehulp genetisch testen: Patiënteninformatie om samen met de specialist te beslissen over DNA-onderzoek’. Dit is een project van uit het programma KIDZ. (afgerond). Ontwikkelde producten: Online keuzehulp: http://www.keuzehulp-dna-onderzoek.nl/. Wachtkamertijdschrift:  https://www.erfelijkheid.nl/sites/default/files/2017-04/Wachtkamertijdschrift%20Wel%20of%20geen%20DNA-onderzoek.pdf

– De NPV – Zorg voor het leven en het Erfocentrum hebben in 2016 de film met de titel “Heb jij je niet laten testen dan?” gelanceerd waarmee zij de samenleving bewust willen maken van de impact van reacties op ouders die een kind krijgen met een aandoening. In een tijd waarin steeds meer onderzoek gedaan wordt tijdens de zwangerschap, lijkt het krijgen van een kind met een handicap bijna een keuze. Steun aan ouders met een kind met een handicap kan zo minder vanzelfsprekend worden. Maar niemand kiest voor een handicap of aandoening. Op de meeste aandoeningen wordt niet getest tijdens de zwangerschap. Als ouders weten dat ze een kind met een aandoening verwachten, of onverwachts een kind met een aandoening krijgen, volgt vaak een moeilijke periode waarin zij juist steun en begrip nodig hebben. Ze worden echter niet altijd begrepen en krijgen verwijten en reacties als ‘dat had toch niet gehoeven’ of ‘heb je je wel laten onderzoeken?’

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht: http://www.voorzorg-utrecht.nl/index.php.

Care for Sexuality Foundation

Care for Sexuality Foundation

De Care for Sexuality Foundation (CSF) is een organisatie die zich inzet voor een samenleving waarin mensen gerespecteerd worden en ieder mens het zelfvertrouwen, de kennis en de vaardigheden heeft om gezond om te kunnen gaan met seksualiteit en veilige relaties aan te kunnen gaan.

De NPV lanceerde bij aanvang van de zomervakantie (2017) in samenwerking met CSF een filmpje waarin het begrip ‘veilig vrijen’ een nieuwe betekenis kreeg – vanuit de gedachte dat de thema’s seksualiteit en abortus alles met elkaar te maken hebben. Voorkomen van abortus begint met aandacht voor veilige seksuele relaties, waarbij veiligheid meer betekent dan het gebruik van anticonceptie! Het leven van een (ongeboren) kind is ook gebaat bij een relatie van liefde en trouw!

Afgeronde projecten

Vaccinatiebereidheid
GGD-arts Helma Ruijs promoveerde in 2012 op een onderzoek naar de vaccinatiebereidheid in de gereformeerde gezindte. Het onderzoek, dat is uitgevoerd in samenwerking met de NPV, is uitgewerkt in een voorlichtingsbrochure voor ouders en professionals. 

Wilsverklaringen
Het EMGO-instituut van de VU in Amsterdam is in 2005 gestart met een onderzoek onder houders van wilsverklaringen. Ruim duizend houders van de NPV-Levenswensverklaring werkten mee in dit onderzoek 

Hier een verslag van het onderzoek.

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.